Radosław Maćkowski

doradca podatkowy

Jestem doradcą podatkowym, prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorstw z sektora healthcare & life sciences (farmaceutyki, wyroby medyczne, apteki, usługi medyczne, kosmetyki) oraz innych branż, w tym marketingowej, spożywczej, napojów alkoholowych, budowlanej, nieruchomościowej i IT. Jestem współtwórcą zespołu kancelarii MVP TAX.
[Więcej >>>]

Kontakt / Contact

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach uzyskania przychodu to temat ciągle powracający, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorców. Niecały miesiąc temu (16 czerwca 2023) Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała kolejną korzystną interpretację indywidualną (znak: 0114-KDIP3-2.4011.417.2023.2.JM). Potwierdzono w niej potencjalną zaliczenia przez prawnika-mediatora wydatków na 1,5 roczne studia doktoranckie do KUP.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozważałaś/eś rozwinąć swoje kompetencje/wiedzę przez rozpoczęcie studiów doktoranckich/podyplomowych/policealnych, ten tekst może być dla Ciebie interesujący. Dlaczego? Możliwość zaliczenia do kosztów wydatków na studia nie tylko rozwinie Ciebie jako specjalistę, ale także pozwoli zapłacić mniejszy podatek dochodowy. Tekst może być inspirujący nie tylko dla osób wykonujących zawody medyczne czy farmaceutów, ale także dla prawników, ekonomistów, specjalistów IT czy marketingowców. Czyli dla tzw. wolnych strzelców albo osób prowadzących po prostu działalność gospodarczą, zamierzających poszerzyć swoje kompetencje czy zdobyć nowe wykształcenie.

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach farmaceuty

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach 1

Tak naprawdę inspiracją do napisania tego tekstu była nieco starsza interpretacja indywidualna (z 21 listopada 2019 r., znak 0115-KDIT2-3.4011.434.2019.1.KP) wydana dla pary farmaceutów.

Dwoje wspólników prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki jawnej w zakresie sprzedaży leków i art. farmaceutycznych (apteki). We wspólnym wniosku o interpretację zapytali właśnie o wydatki na studia doktoranckie w kosztach uzyskania przychodu (KUP) ich działalności gospodarczej. Jak argumentowali farmaceuci, podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zawodowe wpłynie pozytywnie na pozycję ich firmy (apteki) na rynku. Do tego twierdzili, że niewątpliwie rozszerzy to krąg klientów, co w konsekwencji ma wpływ na zwiększenie przychodów. Zdobytą wiedzę wykorzystają bezpośrednio w relacjach z klientami podnosząc jakość oferty usług wnioskodawców. To oczywiście wpłynie na poziom sprzedaży i zwiększenie przychodów. Jak stwierdzili: „W dzisiejszych czasach klienci zwracają szczególną uwagę na wykształcenie i umiejętności poparte dyplomami”.

W tej krótkiej interpretacji KIS potwierdził, że za spełnione należy uznać kryterium celowości, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wydatki te mogą być potencjalnie zaliczone do KUP. Z drugiej strony wydatków na studia doktoranckie nie znajdzie się w art. 23 ustawy o PIT określających wydatki, które z punktu widzenia podatków dochodowych nie mogą zostać zaliczone do KUP. W szczególności, tzw. negatywny katalog KUP nie zawiera wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy kształcenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

W interpretacji znalazło się jednak zastrzeżenie, że to na podatnikach spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami na studia a osiąganymi przychodami. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zatem nie w każdej sytuacji wydatki na studia doktoranckie/podyplomowe będą mogły znaleźć się w kosztach.

Także wydatki na szkołę policealną można zaliczyć do kosztów

Wydatki na studia doktoranckie w kosztach 1W innym wniosku o interpretację ratownik medyczny zapytał czy może zaliczyć do KUP wydatki na edukację w szkole policealnej. Ratownik zmierzał otworzyć gabinet, w którym poszerzyłby ofertę wykonywanych przez siebie usług medycznych. W gabinecie planował prowadzić produkcję, naprawę, modelowanie i projektowanie wszelkiego rodzaju protez zębowych, szyn dentystycznych, aparatów ortodontycznych, koron itd. Dlatego chciał podjąć naukę w szkole medycznej na kierunku technika dentystycznego. W interpretacji z 2 lipca 2020 (znak 0114-KDIP3-1.4011.292.2020.2.MK1) KIS potwierdził, że wydatek faktycznie poniesiony na edukację w szkole medycznej może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jako przydatny do wykonywania tejże działalności.

Korzystna linia interpretacyjna

Wydatki na studia doktoranckie w kosztachNie zawsze stanowisko organów podatkowych było w tym zakresie korzystne (Fiskus zaczyna pozwalać przedsiębiorcom się uczyć). Co prawda akurat brzmienie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT jakimś cudem nie zmieniał się, ale już jego interpretacja przez organy podatkowe owszem. Na szczęście na korzyść dla nas, podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Mam nadzieję, że będzie to trwały trend, tak jak stało się to w przypadku zwolnienia z podatku dochodowego udziału w szkoleniach zawodowych organizowanych przez organizacje zawodowe pielęgniarek i lekarzy. Pisałem już o tym na blogu (Szkolenia bez podatku PIT) i na razie ten tekst jest nadal aktualny.

Świąteczne życzenia A.D. 2022

Radosław Maćkowski21 grudnia 2022Komentarze (0)

Drodzy Czytelnicy,

Świąteczne życzenia A.D. 2022 to okazja do napisania kilku słów do Was.

Zdecydowanie mniej mnie na blogu, za to więcej czasu spędzam na doradztwie i wypełnianiu zadań realizowanych dla moich klientów.

Świąteczne życzenia

Dlatego niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją dla nas wszystkich do odpoczynku, który upłynie w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Czytaj dalej >>>

Pomoc Ukrainie i podatek CIT

Radosław Maćkowski28 lutego 20222 komentarze

Bez zbędnych wstępów opiszę pomysły na sposoby efektywnego z punktu widzenia podatkowego wsparcia dla Ukrainy. Pomoc Ukrainie i podatki to temat wielowątkowy, dziś poświęcę uwagę przede wszystkim podatkowi dochodowego od osób prawnych (CIT). Tekst powstaje w trybie pilnym m.in. w związku z konsultacjami dla branży wyrobów medycznych. Zatem w razie dostrzeżenia błędów albo jeśli masz lepsze pomysły / rozwiązania podatkowe, proszę podziel się nimi pod tekstem albo pisz do mnie bezpośrednio. A więc pomoc Ukrainie i podatek CIT – jak efektywnie pomóc?

Pomoc Ukrainie i podatek CIT – warunki przedmiotowe

Co do zasady darowizny nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Zatem żeby pomóc i jeszcze skorzystać na tym podatkowo (a może przez to dać jeszcze więcej) trzeba poszukać innego rozwiązania. W tym kontekście dla podatników CIT kluczowy jest art. 18 ust. 1 pkt ustawy o CIT. Pozwala on na odliczenie od podstawy opodatkowania (czyli od dochodu) darowizn przekazanych na określone cele (warunek przedmiotowy) określonym organizacjom (warunek podmiotowy). Odliczenie to nie może przekroczyć łącznie 10% dochodu darczyńcy.

Jeśli chodzi o warunek przedmiotowy wśród celów są m.in. zadania w zakresie:

  • działalności charytatywnej,
  • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • czy też pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Więcej dozwolonych celów wskazuje art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Udppw).

Co ważne taka darowizna musi być przeznaczona tylko na określone, ww. cele społeczne, które realizuje dana organizacja i które wynikają z jej statutu. W przypadkach obu rodzajów darowizn (pieniężnej albo niepieniężnej) odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli spełnione są dodatkowe warunki:

  • tzn. wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • w przypadku darowizny innej niż pieniężna:

– dokumentem (umowy), z którego wynika wartość tej darowizny oraz cel, na który ma ona zostać spożytkowana, oraz

– oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Pomoc Ukrainie i podatek CIT – warunki podmiotowe

Pomoc Ukrainie i podatek CITJeśli zaś chodzi o warunek podmiotowy do zastosowania ww. odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny określonym organizacjom. To znaczy tym o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Uddpw, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Muszą one wszystkie prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

W szczególności art. 3 ust. 2 Udppw obejmuje organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność społecznie użyteczną (powszechnie zwane OPP – organizacjami pożytku publicznego). Dodatkowo art. 3 ust. 3 Udppw wskazuje inne niż OPP podmioty, tj.:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,- które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Co ważne, podatnik CIT musi spełnić łączne ww. warunki podmiotowe oraz przedmiotowe żeby skorzystać z preferencji.

Pomoc skierowana bezpośrednio do zagranicznych podmiotów z Ukrainy – wniosek de lege ferenda

Pomoc Ukrainie i podatek CITŻeby zastosować ww. preferencję pomoc powinna być skierowana do określonych podmiotów z Polski, UE lub EOG. Ukraina nie należy ani do UE ani do EOG, stąd darowizny przekazywane bezpośrednio organizacjom ukraińskim z takiej preferencji podatkowej nie skorzystają. Zatem żeby skorzystać z odliczenia do 10% dochodu najpierw przekazujesz jako podatnik CIT pomoc ww. podmiotom z Polski, UE lub EOG. Dopiero następnie to podmioty przekażą ją swoim ukraińskim partnerom.

Aby pomoc Ukrainie i podatek CIT ze sobą lepiej współgrały Ministerstwo Finansów (MF) powinno rozważyć wprowadzenie zmian do ustawy o CIT. MF po pierwsze może do organizacji wymienionych w art. 18 ust. 1 pkt ustawy o CIT dodać np. określone OPP i podmioty publiczne z Ukrainy jako spełniające warunek podmiotowy do zastosowania odliczenia darowizny od dochodu. Może też rozważyć dodanie specjalnej preferencji – tj. nieograniczonego odliczenia wartości darowizny „wojennej”. Takie odliczenie mogłoby sięgać nawet do 200% wartości darowizny, tak jak w przypadku tzw. darowizny „covidowej”.

Darowizny i inne preferencje w podatku CIT

Dla porządku wspomnę o innych preferencjach podatkowych dla darowizn. W szczególności chodzi o:

  • darowizny na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła – do 100% dochodu. Mianowicie zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
  • tzw. darowizny „covidowej” – nawet do 200% wartości darowizny (o szczegółach tego mechanizmu pisałem m.in. na blogu w tym miejscu: Darowizny w trakcie pandemii 3 (PIT, CIT i VAT))

Niemniej zastosowanie ww. preferencji CIT może być bardziej kłopotliwe niż wcześniej opisanego odliczenia darowizn od podatku.

Jak już pisałem, tekst ten powstał m.in. jako odzew jednej z organizacji zrzeszającej dystrybutorów i producentów wyrobów medycznych wyrażających chęć pomocy Ukrainie. O tej pomocy będę rozmawiał szerzej wkrótce po publikacji tekstu. Być może w rezultacie tych rozmów pojawią się inne, nowe pomysły. Dam Wam o nich znać.

Karta podatkowa dla pielęgniarek i lekarzy

Radosław Maćkowski20 stycznia 2022Komentarze (1)

Karta podatkowa dla pielęgniarek i lekarzy to w praktyce już rzecz mało osiągalna. Dlatego zostałem ostatnio poproszony przez jednego z dziennikarzy o komentarz w tym zakresie. Chodziło o zaskoczenie wśród pielęgniarek i lekarzy, którzy wraz z wejściem w 2022 r. utracili prawo do stosowania karty. Albo nie mogą zacząć korzystać z tej karty od 1 stycznia. Do przygotowania komentarza w końcu nie doszło, ale i tak postanowiłem ten temat na łamach mojego bloga poruszyć.

Karta podatkowa dla pielęgniarek i lekarzy – zasady stosowania od 2022 r.Karta podatkowa dla pielęgniarek i lekarzy (1)

Nowy Ład jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Ta reforma podatkowa oznacza praktyczną likwidację możliwości stosowania karty podatkowej przez pielęgniarki i lekarzy od stycznia 2022 r. Dlaczego? Opodatkowanie w formie karty podatkowej dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy korzystali z niej na dzień 31 grudnia 2021 r. i którzy kontynuują jej stosowanie. Innymi słowy, od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie może złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Napływ nowych ludzi do zawodu jest co prawda mocno ograniczony, ale ci którzy rozpoczynają praktykę już z karty nie skorzystają. Tak samo jak pielęgniarki i lekarze którzy są w zawodzie i zmieniają formę opodatkowania.

Karta podatkowa nie dla osób na kontraktach

Karta podatkowa dla pielęgniarek i lekarzy 2Ale to tylko jeden z aspektów ograniczenia stosowania karty podatkowej dla pielęgniarek i lekarzy. Drugi aspekt, moim zdaniem, bardziej bolesny dotyczy wyłącznie usług w zakresie ochrony zdrowia. Od 1 stycznia 2022 r. w objaśnieniach do części VIII tabeli zawierającej stawki karty podatkowej dla usług w zakresie ochrony zdrowia pojawiło się nowe zastrzeżenie. Wynika z niego, że stawki karty podatkowej dla pielęgniarek i lekarzy (ale także położnych i lekarzy dentystów) nie dotyczą: „działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”.

Oznacza to, że od stycznia wykonywanie świadczeń na rzecz gabinetów, szpitali lub przychodni skutkuje brakiem możliwości stosowania karty! Inaczej mówiąc, pielęgniarka lub lekarz wykonujący usługi na rzecz na rzecz innych przedsiębiorców nie będą już w 2022 r. korzystać z karty.

Zatem która pielęgniarka czy lekarz skorzystają z karty? Tylko ci:

1. którzy z niej korzystali w 2021 r.

i jednocześnie

2. świadczą swoje usługi tylko i wyłącznie bezpośrednio na rzecz pacjentów.

Niespodzianka od Ministerstwa Finansów

Na koniec niespodzianka od Ministerstwa Finansów. Mianowicie w komunikacie z 18 stycznia br. ministerstwo twierdzi, że pielęgniarki i lekarze którzy utracili prawo do stosowania karty podatkowej mogą wybrać formę opodatkowania (np. ryczałt lub liniowy) do 20 lutego: https://www.gov.pl/web/kas/wybor-formy-opodatkowania-przez-lekarzy-i-pielegniarki-ktorzy-w-2021-r-opodatkowani-byli-w-formie-karty-podatkowej-a-w-2022-r-utracili-prawo-do-tej-formy-opodatkowania-z-mocy-prawa.

Jeśli nie możesz już korzystać z karty podatkowej odwiedź Ryczałt dla lekarzy w Nowym Ładzie. Dowiesz się jaki ryczał możesz płacić od 2022 r. Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się jak i do kiedy można przejść na ryczałt przeczytaj Jak przejść na ryczałt w 2022 r.?

 

Jak przejść na ryczałt w 2022 r.?

Radosław Maćkowski05 stycznia 20222 komentarze

Dziś chciałbym krótko przeanalizować zasady rządzące zmianą opodatkowania w 2022 r. na ryczałt. Czyli odpowiem na pytanie jak przejść na ryczałt w 2022 r.? I do kiedy musisz podjąć tą decyzję. Na końcu postu znajduje się zaproszenie na webinar – niespodziankę od MagnaPharm Poland Sp. z o.o.

Jak zgłosić przejście na ryczałt?

Generalnie zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody uzyskane przez przedsiębiorców są opodatkowane  z założenia na zasadach ogólnych (czyli skalą podatkową). Niemniej osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) może „uciec” skali jeśli złoży swojemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania (w tym o wyborze ryczałtu). Osoba zmieniająca formę opodatkowania może też złożyć wniosek CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czyli odpowiadając na pytanie jak przejść na ryczałt w 2022 r., wystarczy złożenie do urzędu skarbowego wniosku lub oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Alternatywnie można to zrobić za pośrednictwem CEIDG. Warto jednak mieć tu na uwadze ostatnie zmiany w CEIDG. Chodzi o nowe formularze, nowe strony internetowe, itd., jakie weszły w życie 13 grudnia 2021 roku. Nowe narzędzia w tym zakresie są dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy.

Pamiętaj jednak, że z ryczałtu może korzystać także osoba nieprowadząca JDG, ale np. wynajmująca mieszkanie albo lokal użytkowy. Wtedy zgłosi ona chęć skorzystania z tej formy opodatkowania tylko za pomocą wniosku lub oświadczenia składanego do urzędu skarbowego.

Do kiedy można zgłosić przejście na ryczałt w 2022 r.?

Jak przejść na ryczałt w 2022 r._2Generalnie termin na zmianę formy opodatkowania upływa 20. lutego. Niemniej w 2022 r. będzie to 21 lutego, ponieważ na 20. lutego 2022 r. wypada niedziela.

Co do zasady podatnik (np. lekarz czy pielęgniarka, ale także przedstawiciel firmy farmaceutycznej) prowadzący JDG może dokonać zmiany formy opodatkowania z 19% stawki podatku (podatku liniowego) na ryczałt w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęła pierwszy przychód w danym roku podatkowym (por. art. 9a ust. 2 i 2a ustawy o PIT). Zwykle osoba kontynuująca działalność osiąga pierwszy przychód już w styczniu. Zatem ten termin na zgłoszenie do ryczałtu wypada 20. lutego. Analogiczne przepisy regulujące ww. terminy znajdują się w art. 9 ust. 1 i nast. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wybór ryczałtu jest skuteczny na następne lata (aż do odwołania).

Natomiast jeśli rozliczasz się kartą podatkową i chcesz dobrowolnie przejść na ryczałt ten termin to nie 20. lutego, ale 20. stycznia.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów twierdzi w komunikacie z 18 stycznia, że z drugiej strony lekarze którzy utracili prawo do stosowania karty podatkowej mogą wybrać formę opodatkowania (np. ryczałt lub liniowy) do 20 lutego: https://www.gov.pl/web/kas/wybor-formy-opodatkowania-przez-lekarzy-i-pielegniarki-ktorzy-w-2021-r-opodatkowani-byli-w-formie-karty-podatkowej-a-w-2022-r-utracili-prawo-do-tej-formy-opodatkowania-z-mocy-prawa

Czy w ogóle korzystać z ryczałtu w 2022 r.?

O zasadach rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2022 r., w tym o nowej składce zdrowotnej pisałem w tekście pt. Ryczałt dla lekarzy w Nowym Ładzie. O tym czy w ogóle spełniasz warunki do przejścia na ryczałt w 2022 r. i czy to Ci się opłaca możesz samodzielnie zdecydować na podstawie własnych analiz i kalkulacji. Możesz także skierować się do mnie. Wtedy wspólnie przeanalizujemy czy ryczałt jest dla Ciebie dostępny oraz policzymy potencjalne skutki takiej decyzji. Przeprowadziłem już takie analizy i kalkulacje w ramach świadczenia usług doradztwa podatkowego dla kilkudziesięciu, jeśli nie ponad stu klientów. Niedługo także będę prowadził szkolenie dla lekarzy, podczas którego omówię zasady stosowania ryczałtu i policzę opodatkowanie na konkretnych przykładach.

***

Zapraszam zainteresowanych na moje szkolenia. Takie m.in. jak webinar pt. „Nowy Ład – zasady rozliczeń podatków i składki zdrowotnej dla lekarzy w 2022 r.” kSzkolenie odbyło się online 17 stycznia 2022 r. Szczegółowy plan webinaru poniżej:

Zaproszenie na szkolenie_MagnaPharm